Skip to content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Bedrijf: Gracie Barra Utrecht
Handelsnaam: BJJ Bunnik
Dorpsstraat 27 te Bunnik
Telefoonnummer: 06-51266388
E-mailadres: info@graciebarrautrecht.nl
KvK-nummer: 54175801
Btw-identificatienummer: NL002490966B19

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Situaties die niet in deze Algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene voorwaarden.
Elke deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden gelden voor iedere deelnemer.

Artikel 3. Herroepingsrecht

Lid 1: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels email naar de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen in Lid 1 niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Lid 2: Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 4. Inschrijving

Lid 1: Bij Gracie Barra Utrecht (GB Utrecht) wordt er om jouw persoonsgegevens gevraagd wanneer je je aanmeldt voor onze lessen, workshops of activiteiten via ons online boekingssysteem BSPORT. Tevens wanneer je je aanmeldt voor een proefles, onze nieuwsbrief via de website met een link, en als je een les of product in onze shop koopt.
Lid 2: Na aankoop van een leskaart, doorlopend abonnement of strippenkaart is men ingeschreven als lid van GB Utrecht. Men blijft ingeschreven (actief lid) zolang men in het bezit is van een geldige leskaart, doorlopend abonnement of strippenkaart (aangekocht via BSPORT). Er zijn verschillende leskaarten en abonnementsvormen beschikbaar in onze shop in de BSPORT omgeving. Abonnementen worden automatisch verlengd. Deze kunnen worden opgezegd na een periode van 3 maanden met één maand opzegtermijn via email naar info@graciebarrautrecht.com.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Lid 1: GB Utrecht en de trainers en medewerkers van GB Utrecht verplichten zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
Lid 2: Met het oog op de eigen veiligheid wordt de deelnemer vriendelijk verzocht te allen tijde de aanwijzingen en adviezen van het leidinggevend personeel op te volgen.
Lid 3: GB Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of materiële schade in welke vorm dan ook zowel voor, tijdens als na de lessen. Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de contributie.
Lid 4: De deelnemers aan de lessen zijn zelf verantwoordelijk en dan ook aansprakelijk voor de door hen aangebrachte schade aan eigendommen van GB Utrecht en/of deelnemers aan de lessen.
Lid 5: GB Utrecht draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of ontvreemding van eigendommen.
Lid 6: De deelnemer aanvaardt hierbij het verhoogde risico op eventuele schade, veroorzaakt door en inherent aan de door hem beoefende tak van sport.

Artikel 6. Gedragsregels

Lid 1: Deelnemers aan de lessen dienen zich op gepaste wijze te gedragen. Dit vraagt van de deelnemers zowel tijdens als buiten de lessen de nodige eigenschappen zoals eerlijkheid, zelfbeheersing, inzet, doorzettingsvermogen en het belangrijkste: respect voor je medemens.
Lid 2: De instructeurs behouden zich het recht personen uit te sluiten van deelname aan de les of te weigeren als toeschouwer tijdens de les, zonder opgaaf van reden.
Lid 3: Deelnemers aan de les dienen op tijd in de les aanwezig te zijn (voor aanvang van de les).
Lid 4: Het is verplicht de les vooraf te reserveren via de kalender in BSPORT. Zonder reservering wordt de toegang tot de training geweigerd.

Artikel 7. Gezondheid, veiligheid en persoonlijke hygiëne

Lid 1: Deelnemers dienen hygiënisch op de les te verschijnen, dit betekent o.a. dat de nagels kort geknipt dienen te zijn en dat hij/zij zijn en/of haar voeten heeft gewassen. Sieraden mogen tijdens het sporten niet gedragen worden. De deelnemers dienen schone trainingskleding te dragen en zij moeten in goede geestelijke conditie (niet onder invloed van alcohol en/of drugs) zijn. Bij gebruik van het toilet is het voor deelnemers verplicht om slippers te gebruiken.
Lid 2: Tijdens de lessen dient gepaste trainingskleding gedragen te worden (informeer bij de instructeur).
Lid 3: Persoonlijke beperkingen (b.v. hartklachten, astma, suikerziekte, epilepsie) dienen voor deelname aan de eerste les kenbaar gemaakt te worden bij de desbetreffende instructeur. Dit dient bij inschrijving tevens schriftelijk via de email aangegeven te worden.

Artikel 8. Boeking, betaling en annulering

Lid 1: Voor reguliere lessen, workshops, activiteiten, cursussen en events geldt dat, in verband met de maximale groepsgrootte, de deelnemer zich voorafgaand aan de activiteit inschrijft via de kalender in de BSPORT app.
Lid 2: De deelnemer dient het verschuldigde tarief voor aanvang van de activiteit te voldoen via de BSPORT app. Indien dit niet mogelijk is, en alleen in overleg met GB Utrecht, dient de betaling 24 uur vóór de geplande activiteit en uiterlijk binnen 3 dagen na de gevolgde activiteit te worden voldaan middels bankoverschrijving naar GB Utrecht.
Lid 3: Bij niet of niet-tijdige betaling heeft GB Utrecht het recht om op de deelnemer of klant de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
Lid 4: Annulering van een reservering is meestal tot 2 uur vóór aanvang van de gereserveerde les kosteloos en kan gedaan worden via het deelnemers persoonlijke account bij BSPORT (bij het maken van een reservering binnen BSPORT wordt aangegeven wat de kosteloze afmeld termijn is). Meldt de deelnemer zich niet af of meldt de deelnemer zich niet af binnen het termijn zoals is aangegeven binnen BSPORT bij de desbetreffende activiteit, dan brengen we het gehele lestarief in rekening.
Lid 5: Bij langdurige ziekte of afwezigheid kan deelnemer contact opnemen met GB Utrecht zodat een regeling getroffen kan worden voor het gebruik en verlenging van de geldigheidsduur van het aangekochte abonnement of de strippenkaart.

Artikel 9. Uitsluiting

Lid 1: GB Utrecht heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer of klant aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Lid 2: GB Utrecht heeft het recht de toegang van de les, zonder opgave van reden, aan de deelnemer te weigeren.

Artikel 10. Wijziging en annulering door GB Utrecht

Lid 1: GB Utrecht behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de prijzen, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van de lessen, cursussen en andere activiteiten, ten allen tijde te wijzigen. Deelnemers worden via de BSPORT app en eventueel via de website en via email van eventuele wijzigingen op de hoogte gehouden.
Lid 2: GB Utrecht heeft het recht zonder opgave van redenen een les, cursus, of iedere andere activiteit te annuleren. We zullen dit echter altijd zo op tijd mogelijk doen en je zo goed mogelijk informeren over de reden en alternatieven. Bij annulering van een activiteit, berichten we je via de BSPORT app en eventueel via email.
Lid 3: GB Utrecht is gesloten tijdens officiële feestdagen. Volwassen lessen gaan door tijdens schoolvakanties hetzij minder frequent dan normaal (zomervakantie minimaal 3 keer per week). Kinderlessen komen te vervallen tijdens schoolvakanties. Dit is reeds in het lesgeld verwerkt.

Artikel 11. Privacy

Lid 1: De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven aan derden.

Deelnemers die opzettelijk of herhaaldelijk in strijd handelen met bovengenoemde huisregels dienen er rekening mee te houden dat zij worden uitgesloten van deelname aan de lessen en dat onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap bij GB Utrecht volgt (zonder restitutie van het lesgeld). Einde Algemene voorwaarden.

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 6 januari 2024.

Algemene voorwaarden